Rodzaje umów telepracy

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Rodzaje umów 

 Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia może być stosowana w każdym rodzaju umowy o pracę: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, jako umowa o dzieło, zlecenie czy agencyjna, okres próbny czy na czas wykonania określonej pracy. Zmiana formy pracy może nastąpić w trakcie trwania umowy bądź przy zawieraniu nowej, ale warunkiem koniecznym do spełnienia jest obopólna zgoda pracownika i pracodawcy, a nie np. w formie wypowiedzenia zmieniającego. 

Umowy, określające warunki pracy można podzielić na dwie grupy umowy cywilno-prawne oraz umowy o pracę. Innym kryterium podziału może być czas ich trwania lub cel jakiemu mają służyć. W niniejszym rozdziale zostaną omówione umowy cywilno-prawne i umowy o pracę. 

 Umowy cywilno-prawne 

W pierwszej grupie wyróżnia się m.in. następujące rodzaje umów: 

 • umowa zlecenie; 
 • umowa o dzieło; 
 • umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym; 
 • kontrakt menedżerski; 
 • umowa agencyjna; 

 Do wyżej wymienionej grupy umów stosuje się regulacje prawne z Kodeksu Cywilnego, nie jak w przypadku umowy o pracę z Kodeksu Pracy. Ponadto istotną kwestią jest zatrudnienie większości telepracowników w oparciu o umowy cywilno-prawne. Niewielki odsetek wśród osób pracujących na odległość stanowi grupa osób zatrudniona na umowę o pracę. Dlatego też, warunki pracy telepracownika zatrudnionego na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, stanowi zapis ustalony w umowie. Zarówno telepracownik jak i telepracodawca mają równe prawo do negocjacji warunków umowy. Jednym z priorytetów elastycznych form zatrudnienia, do których należy również telepraca, jest ustalenie optymalnych warunków dla obu stron kontraktu, nie tylko jeżeli chodzi o czas i organizację pracy, ale również dotyczących warunków finansowych. 

Cechą charakterystyczną tej grupy umów jest stosunek cywilno-prawny między stronami zawierającymi umowę, którego istotą jest formalna równość stron. W ten sposób mogą one kształtować i wpływać na treść porozumienia (umowy) w takiej samej mierze. Innymi cechami umów cywilno-prawnych jest brak pewnych gwarancji pracowniczych, m.in. uprawnień pracowniczych, czyli wynagrodzenia oraz zasiłku w trakcie choroby, urlopu czy przestoju w pracy. Z drugiej strony, w omawianych umowach osoba zobowiązująca się do wykonywania czynności nie jest zobligowana do przestrzegania dyscypliny pracy narzucanej przez pracodawcę. Ponadto, jedynie umowa jest wyznacznikiem zakresu obowiązków, pracodawca nie ma prawa narzucić wykonywanie dodatkowych prac, nieobjętych umową. 

Bardzo powszechnym przykładem umowy cywilno-prawnej jest umowa zlecenie, która uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym w art. 734. § 1. „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Może być w zależności od dwóch stron zlecenia umową płatną bądź nieodpłatną. Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca czynności zobowiązuje się osobiście do wykonania zlecenia, jednak istnieje możliwość wyznaczenia zastępcy – osoby trzeciej (w tym przypadku umowa zlecenie różni się od umowy o pracę, gdzie pracownik osobiście wykonuje polecone mu zadania). Umowa zlecenie nie przewiduje żadnych terminów związanych z wypowiedzeniem jej. Może być rozwiązana w każdej chwili. Jeżeli czyni to pracodawca powinien pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika i wypłacić mu część wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia odpłatnej). Natomiast jeśli osobą rozwiązującą umowę jest pracownik, bez podania powodu zakończenia współpracy, powinien pokryć koszty w przypadku jakichkolwiek strat poniesionych przez pracodawcę. 

Na podstawie umowy o dzieło jedna strona zobowiązuje się do wykonania dzieła, druga natomiast do wypłacenia wynagrodzenia. Jej podstawową cechą odróżniającą od umowy zlecenia czy umowy o pracę jest ukierunkowanie na rezultat/wynik pracy. Przy umowie o dzieło formalności można ograniczyć do minimum. Umowa powinna zawierać dane zleceniodawcy i wykonawcy dzieła, określić przedmiot dzieła, a także termin wykonania go. Po zrealizowaniu dzieła, wykonawca powinien pokwitować tzw. rachunek za wykonanie umowy o dzieło. W przypadku umowy o dzieło nie odciąga się składek na ZUS czy ubezpieczeniowych, co może być korzystne, ze względu na wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony umowa ta nie gwarantuje żadnych świadczeń pracowniczych (urlopu, chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, renty czy emerytury). W przypadku umowy o dzieło towarzyszącej umowie o pracę, pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Czas pracy określanej przez umowę o dzieło nie jest wliczany do stażu pracy. 

Kolejnym rodzajem umowy cywilno-prawnej jest umowa agencyjna, na jej podstawie agent zobowiązuje się do pośredniczenia bądź podpisywania w imieniu zleceniodawcy umów z klientami. O sposobie wykonywania pracy agent decyduje sam, jednak jego praca powinna być zorientowana na wyniki. Ponadto, niektóre firmy wytyczają pewne standardy dla agentów, poprzez narzucenie obowiązku spisywania raportów i sprawozdań, branie udziału w szkoleniach, omawianie planów działania, które muszą być zgodne z polityką firmy. Jeżeli chodzi o składki ZUS i ubezpieczenia społeczne – agent jest w takiej samej sytuacji jak osoba prowadząca działalność gospodarczą tzn. sam zobowiązuje się do ich regulacji. 

Umowy o pracę 

Umowa o pracę w odróżnieniu od umowy cywilno-prawnej tworzy między pracownikiem a pracodawcą stosunek pracy. Istotną cechą umowy o pracę jest zastosowanie przepisów KP. Cechami charakterystycznymi stosunku pracy są: 

 • dobrowolność świadczenia pracy na rzecz pracodawcy; 
 • odpłatność pracy; 
 • osobisty charakter wykonywanej pracy; 
 • podporządkowanie pracownika wraz z odpowiadającym temu kierownictwem pracodawcy; 
 • określonym miejscem pracy; 
 • określonym czasem pracy; 
 • ryzykiem podmiotu zatrudniającego; 
 • starannością działania; 

Stosunek pracy regulowany jest Kodeksem Pracy i ma charakter zobowiązaniowy i jest uregulowany art. 22. § 1. „Pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

W ramach umowy o pracę wyróżnia się następujące umowy: 

 • umowa na czas nieokreślony; 
 • umowa na czas określony; 
 • umowa na zastępstwo; 
 • umowa na wykonanie określonej pracy; 

Umowa na czas nieokreślony nie zawiera daty zakończenia umowy, chyba że któraś ze stron wypowie umowę lub nastąpi wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowa ta najbardziej obciąża pracodawcę i najpełniej chroni interesy zatrudnionego. Poza tym, zakłada istnienie więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem i dokładnie określa rodzaj pracy, dla którego została zawarta. 

Kolejnym rodzajem umowy jest umowa na czas określony. Jest jedną z najbardziej powszechnych umów terminowych. Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj umowy musi określać czas, na który jest zawarta, może to być okres 2 dni bądź 2 lat itd. Czas trwania umowy jest negocjowany przez obie strony umowy. W tym czasie między pracownikiem a pracodawcą istnieje stosunek prawny. Gwarantuje pewnego rodzaju stabilizację pracy z tego względu, że nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron. 

Umowa na zastępstwo, jest pewnym typem umowy na czas określony. Oznacza to, że stosuje się do niej wszelkie zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania tych umów z wyjątkiem dotyczącym zakresu ochrony stosunku pracy. Czas trwania umowy zależy od czasu nieobecności w pracy zastępowanego, jednak nie może trwać dłużej niż 3 lata. Termin końcowy umowy na zastępstwo może być oznaczony konkretną datą lub poprzez wskazanie okoliczności, której zaistnienie spowoduje rozwiązanie umowy. 

Umowa na wykonanie określonej pracy – pracodawca przyjmuje pracownika na czas trwania konkretnej pracy. Umowa nie precyzuje terminu zakończenia jej trwania. 

Wszystkie rodzaje umów mogą być poprzedzane 3 miesięcznym okresem próbnym. 

W celu podsumowania, utrwalenia i usystematyzowania wiedzy na temat umów, w ramach których można zawierać umowę o telepracę w poniższej tabeli przestawiono podstawowe różnice między umową o pracę a umową cywilno-prawną – umową zleceniem:

Umowa o pracę  

Umowa zlecenie  

Zależność pracownika od pracodawcy

Brak zależności

Stosunek podrzędny pracownika od pracodawcy

Brak zależności

Określone miejsce i czas, w którym pracownik musi wykonywać pracę

Brak określeń

Zawierana z osobą fizyczną

Stroną zawierania umowy mogą być osoby prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej

Pracownik podlega stałemu nadzorowi pracodawcy (bądź osoby upoważnionej)

Pracownik może stosować wskazówki wydawane przez zleceniodawcę

Istnieje możliwość zmiany zakresu obowiązków podczas trwania umowy

Zmiana zlecenia, a nawet wskazówki dotyczące wykonywania go mogą być

Uczestniczki

Portret użytkownika lulu84
lulu84
Portret użytkownika zeberqa
zeberqa
Portret użytkownika carline87
carline87
Portret użytkownika Agata22061990
Agata22061
Portret użytkownika marta_86
marta_86
Portret użytkownika tenebress
tenebress
Portret użytkownika ĆWIK AGNIESZKA
ĆWIK AGNIE
Portret użytkownika Justyna Przezdziecka
Justyna Pr
Portret użytkownika agula742
agula742
Portret użytkownika Kasia7855
Kasia7855
Portret użytkownika maryjane949
maryjane94
Portret użytkownika sinacz
sinacz

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!