Działalność gospodarcza - pojęcia kluczowe

Brak odpowiedzi
administrator
Portret użytkownika admin
Offline
Dołączył: 09.06.2008

Przedsiębiorca
- Centralną kategorię w systemie terminologii prawa gospodarczego zajmuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą. – określany jako Przedsiębiorca. W szerokim ujęciu jest to podmiot biorący udział w życiu gospodarczym – co wiąże się dla niego z ściśle określonymi prawem konsekwencjami z jednej strony, tj. ponosi odpowiedzialność prawną za podjęte działania oraz podejmuje ryzyko finansowe całkowicie na własny rachunek, a szerokimi konstytucyjnymi gwarancjami z drugiej, tj. ochroną wolności gospodarczej, prawa do własności, wolności do wykonywania zawodu.

- Przedsiębiorcą może być zatem:
Osoba fizyczna,
Osoba prawna,
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
która podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność gospodarcza

- W rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej – działalnością gospodarczą jest „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych”.

- Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają na przedsiębiorcę obowiązek powierzenia wykonywania pewnych zadań osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia zawodowe – wymagane przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany /pod sankcjami prawnymi/ - zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

Przedsiębiorstwo

- Oprócz pojęcia przedsiębiorcy w terminologii prawa przedsiębiorczości istotnego znaczenia prawnego nabiera również pojęcie przedsiębiorstwa. Najczęściej rozumie się je w ujęciu przedmiotowym i zarazem funkcjonalnym. Takie właśnie znaczenie nadał mu ustawodawca w art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W świetle tej regulacji przedsiębiorstwo to zorganizowany kompleks składników – zarówno materialnych jak i niematerialnych – przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności nazwę, prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi oraz dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Zespół tychże składników tworzy całość funkcjonalną – pewną masę majątkową (strukturę organizacyjno – prawną) przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej.

- W języku prawnym i prawniczym dziedziny prawa gospodarczego konstruuje się zatem instytucje prawne regulujące prowadzenie przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę.

Rejestracja działalności gospodarczej

- Osoby fizyczne rejestrują podejmowanie działalności gospodarczej /niezależnie od jej charakteru/ - wedle ujednoliconych zasad Ewidencji, tj. przez Organ ewidencyjny jakim jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ewidencję działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzą zatem gminy.

- WPISU do Ewidencji Działalności gospodarczej dokonuje Organ ewidencyjny na podstawie – ZGŁOSZENIA.

- Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać:
a) Oznaczenie przedsiębiorcy, a więc imię i nazwisko oraz nazwę pod którą wykonywana będzie działalność
b) Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu,
c) Określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
d) Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
e) Organ ewidencyjny – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej.

- ALE UWAGA! ZGŁOSZENIU do Ewidencji działalności gospodarczej nie podlega:
a) Działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) Wynajmowanie przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie gospodarstwa, sprzedaży posiłków domowych,
c) Świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów

- Inaczej wygląda procedura zgłoszeniowa w stosunku do Przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Podlegają oni rejestracji i wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Koncesje

- Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
a) poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowaego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
b) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
c) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
d) ochrony osób i mienia,
e) transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
f) budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
g) zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych,
h) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

- Koncesje udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

- Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub nawet ograniczenie jej zakresu /w stosunku do złożonego Wniosku/ - następuje w drodze decyzji administracyjnej.

- Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Zezwolenia

- Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:
a) ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu,
b) ustawy o łączności,
c) ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
d) ustawy o ochronie roślin uprawnych,
e) prawa łowieckiego,
f) ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
g) ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

- Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony. Może być wydane na czas oznaczony jedynie na Wniosek Przedsiębiorcy i to jeżeli przepisy odrębne ?szczególne/ tak stanowią.

- Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze – Decyzji administracyjnej.

Nadanie numeru statystycznego – REGON

- REGON jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, formie prawno – organizacyjnej, rodzaju własności i sposobie finansowania.

- W celu uzyskania numeru REGON Przedsiębiorca powinien osobiście zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego(lub jego Oddziału) – właściwego z uwagi na Miejsce zamieszkania – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Skarbowym

- Przedsiębiorcy będący Osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia tej działalności w Urzędzie Skarbowym, w którym otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.

- W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz NIP – 1,
2) Kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3) Kserokopie zaświadczenia o numerze REGON

- Przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) mający Miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi złożyć formularz w obu Urzędach.

- W Urzędzie Skarbowym Miejsca zamieszkania będzie rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będzie rozliczał podatek od towarów i usług.

Pieczątka firmowa

- Obowiązek posiadania pieczątki firmowej nie wynika z żadnych przepisów prawnych, jednak pieczątka firmowa jest konieczna przy zakładaniu przez firmę rachunku bankowego. Należy mieć wówczas także przy sobie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Założenie bankowego rachunku

- Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest już posiadanie rachunku bankowego firmy. Rachunek bankowy można założyć w dowolnie wybranym banku. Założenie rachunku bankowego wymaga przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia

- numerze REGON oraz pieczątki firmowej.

Zgłoszenie z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

- Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia (na mocy regulacji Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych / Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm./).

- ZGŁOSZENIA należy dokonać w jednostce organizacyjnej ZUS właściwej z uwagi na Siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

- W celu dokonania zgłoszenia osoba fizyczna obowiązana jest złożyć we właściwym oddziale ZUS:
a) Formularz ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczenia
b) Formularz ZUS ZFA – Zgłoszenie podatnika składek.
c) Formy wsparcia finansowego dla początkującego przedsiębiorcy

Obowiązki BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

- Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz garmażeryjnej – w określonym lokalu- nakłada na przedsiębiorcę dodatkowo obowiązek powiadomienia o prowadzonej działalności gospodarczej Powiatowa Stację Sanitarno – Epidemiologiczną – celem uzyskania stosownego pozwolenia na prowadzona działalność danej branży.

- Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą jest także zobowiązany prawem do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz obowiązku przeszkolenia pracowników w tym zakresie.

• Akty normatywne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (Dz. U. 2000 Nr 14 poz. 176)

- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

Uczestniczki

Portret użytkownika Monichina73
Monichina7
Portret użytkownika Karolina Karłowicz
Karolina K
Portret użytkownika LadyDiiL
LadyDiiL
Portret użytkownika pyszotka
pyszotka
Portret użytkownika Malawina87
Malawina87
Portret użytkownika Aneta Makowska-Żytek
Aneta Mako
Portret użytkownika olafi5
olafi5
Portret użytkownika katarzyna26
katarzyna2
Portret użytkownika helena.mamysz@gmail.com
helena.mam
Portret użytkownika ansi
ansi
Portret użytkownika KATARINA82
KATARINA82
Portret użytkownika Magiczek25
Magiczek25

Ostatnie odpowiedzi


Spot III edycji projektu euroKobieta mający na celu promowanie elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet wychowujących dzieci.


Zobacz nasz kanał na YT

Newsletter euroKobieta

Otrzymuj aktualne informacje!